Namaz - Tüm Konular - Namaz Sureleri - www.cennet-kapisi.net 
Anasayfa - Gayemiz - Anket - Ziyaretçi Defteri - İletişim    
Allahümme Salli ve Sellim âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli Seyyidina Muhammed Surelerin, Ayetlerin ve Dualarin Fazileti
Tüm Dualar Burda
Eğitilmiş Misyonerlerin (sözde Müslüman Hocaların) yeni Fitnesi „BIZE SADECE KURAN YETER“ Önemli bir Konu Tıklayın!
(Hz.Ömer Dizisi şimdi full HD Türkçe izle!)


 1. Namaz Nedir?
 2. Namâz büyük emirdir
 3. Îmânımız ve Namaz
 4. Îmân Doğru Olmalıdır
 5. Ehl-i Sünnet İ’tikâdı
 6. Îmânın Şartları, altıdır
 7. İbâdetlerimiz ve Namâz
 8. Mükellef Kime Denir?
 9. Ef’âl-i Mükellefîn
 10. İslâmın Şartları
 1. Namâz Kılmak
 2. Namâz Kimlere Farzdır?
 3. Namâz Kılanların Hâlleri
 4. Namâz Çeşidleri
 5. Beş Vakit Namâz
 6. Namâzın Farzları
 7. Namâzın Şartları
 8. Namâz Nasıl Kılınır?
 9. Namâzın Vâcibleri
 10. Sehv - Yanılma ve Unutma Secdesi
Namaz Sureleri

Namaz - Namaz Sureleri - www.cennet-kapisi.net

Fatiha Suresi

Namaz Sureleri - Fatiha Suresi

1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
3.Er'Rahmânir-Rahiym.
4.Mâliki Yevmiddiyn
5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

1.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3.O, rahmândır ve rahîmdir.
4.Ceza gününün mâlikidir.
5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6.Bize doğru yolu göster.
7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
Fil Suresi

Namaz Sureleri - Fil Suresi

1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl
2.Elem yec'al keydehüm fii tadliyl
3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl
4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl
5.Fecealehüm Ke asfim me'küül

1.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
3.Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Kureyş Suresi

Namaz Sureleri - Kureyş Suresi

1.Li iylâafi kurayşin
2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf
3.Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt
4.Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf


1.Kureyş'e kolaylaştırıldığı,
2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,
3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki,
4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
Maun Suresi

Namaz Sureleri - Maun Suresi

1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn
2.Fezâalikellezii yedü'ul yetiym
3.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn
4.Feveylül lil musalliyn
5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün
6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne
7.Ve yemneuunel mâauun

1.Dini yalanlayanı gördün mü?
2.İşte o, yetimi itip kakar;
3.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
6.Onlar gösteriş yapanlardır,
7.Ve hayra da mâni olurlar.
Kevser Suresi

Namaz Sureleri - Kevser Suresi

1.İnnâa e'taynâakel kevser
2.Fesalli li rabbike ven har
3.İnne şâanieke hüvel ebter

1. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.
2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.
3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.Kâfirun Suresi

Namaz Sureleri - Kâfirun Suresi

1.Kul yâa eyyühel kâafiruun
2.Lâa e'büdü mâa tebüdüün
3.Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd
4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm
5.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd
6.Leküm diynüküm veliye diyn

1.De ki: Ey kâfirler!
2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.
3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.
4.Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadırNasr Suresi

Namaz Sureleri - Nasr Suresi

1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu
2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa
3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

1.Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,
2.Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit
3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.Tebbet Suresi

Namaz Sureleri - Tebbet Suresi

1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe
2.Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb
3.Se yaslâa nâaran zâate leheb
4.Vemraetühüü hammâaletel hatab
5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed

1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
3.O, alevli bir ateşte yanacak.
4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).
5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.
Ihlas Suresi

Namaz Sureleri - Ihlas Suresi

1.Kul hüvellâahü ehad
2.Ellâahüs samed
3.Lem yelid ve lem yüüled
4.Velem yeküllehüü küfüven ehad

1.De ki: O, Allah birdir.
2.Allah sameddir.
3.O, doğurmamış ve doğmamıştır.
4.Onun hiçbir dengi yoktur

Felak Suresi

Namaz Sureleri - Felak Suresi

1.Kul euuzü birabbil felak
2.Min şerri maa halak
3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab
4.Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad
5.Ve min şerri haasidin izâa hased

1.De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
2.Yarattığı şeylerin şerrinden,
3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!
Nas Suresi

Namaz Sureleri - Nas Suresi

1.Kul euuzü birabbinâas
2.Melikinnâas
3.İlâahinnâas
4.Min şerril vesvâasil hannâas
5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas
6.Minel cinneti vennâas

1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3.İnsanların İlâhına.
4.O sinsi vesvesenin şerrinden,
5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!
  Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh
Bu Site en iyi ve doğru Internet Explorer Hariç diğer tüm Tarayıcıları ile gözükür